Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Y Diweddaf o'r CRA - Ionawr 2012

Ionawr 2012 - Adroddiad Cadeirydd y CRA
 
Croeso nol! Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r Nadolig.
 
Roedd tymor yr Hydref (mis Medi i fis Rhagfyr) yn dymor prysur iawn, nid yn unig i’r ysgol ar blant ond i’r CRA hefyd. Mi oedd agenda rhan fwyaf o’m cyfarfodydd y tymor yma yn canolbwyntio ar drefniadau’r wahanol ddigwyddiadau sydd wedi cymryd lle dros y tymor.    Rydym yn gobeithio trefnu cyfarfod mwy ffurfiol yn gynnar yn fis Chwefror. Mi fydden ni mewn cysylltiad unwaith bod dyddiad wedi cadarnhau. 
 
Mae mwy o wybodaeth am y CRA, yn cynnwys manylion am ein haelodau a chofnodion ein cyfarfodydd ar gael ar wefan yr ysgol.  Yn y gyfamser, efallai bydd diddordeb gennych glywed am lwyddiannau’r CRA (a’r ysgol) dros dymor yr Hydref. 
 
Prosiect cardiau Nadolig 2011
 
Fel rhan o’r Arts for Schools Projects, dechreuodd y plant dylunio cardiau Nadolig ar ddechrau’r tymor, yn fis Medi! Roedd cyfle i chi ddod i weld y dyluniadau ac i archebu cardiau ar yr 20fed a’r 21ain o Fedi. Archeboch chi bron 1000 pecyn.
 
Roedd gwaith caled a dyluniadau proffesiynol y plant a’ch cefnogaeth lethol chi wedi helpu codi dros £100 i gronfa’r CRA/ysgol, gyda chyfraniad o £50 mwy, o Arts for Schools Projects, am ein cyfranogiad cynnar. Felly, er i ni ymddiheuro bod y plant yn meddwl am y Nadolig mor gynnar, gobeithio eich bod yn deall ei fod am achos da!
 
Noson siopa - Tachwedd 2011
 
Ar ôl i ni gael adborth mor bositif ar ôl y noson siopa blwyddyn ddiwethaf, aethon n ata i drefnu un arall! Roedd 'na stondinau amrywiol, yn cynnwys Simply Christmas, Chocoholics, cupcakes, stocking fillers a llawer mwy.   Prynodd pawb anrhegion Nadolig hyfryd wrth fwynhau noson hamddenol gyda ffrindiau hen a newydd. Wnaethon ni codi dros £100 i gronfa’r CRA. 
 
Ffair Nadolig - 8fed o Ragfyr
 
Nid oedd yn bosib cael y ffair Nadolig yn 2010, gan fod 'na eira trwm! Mi oedden ni llawn panig y flwyddyn hon pan ddaeth y glaw trwm, ond yn ffodus nid oeddech chi yn barod i law stopio chi ddod! Mi wnaeth eich cefnogaeth lethol y flwyddyn yma helpu codi dros £700 i gronfa’r CRA - yn bendant werth y gwaith called (a bod yn wlyb!). 
 
Diolch arbennig i Sïon Corn, am ei ddewrder trwy’r glaw i fod gyda ni yn y ffair!
  
Noson o gerddoriaeth - 12fed o Ragfyr
 
Diolch o galon i Côr Meibion Bargoed a hefyd Oakdale Silver Band am gyfeilio ein côr ysgol dalentog ni, yn y noson arbennig hon. Gyda’r rhaglen wedi’u cyflwyno i’r Nadolig, noson berffaith i godi hwyl ar bawb (er gwaethaf y glaw trwm!). 
 
Cododd y raffl ar y noson dros £120 i gronfa’r CRA. Diolch yn fawr i’r athrawon am roddi’r wobr 1af - hamper Nadolig moethus iawn!
 
Roedd pawb wedi mwynhau'r noson a chroesawu’r cyfle i weld y dalent arbennig sydd yn ein cymuned ni. Edrychwn ymlaen at gynnal noson eraill fel hyn yn y dyfodol... 
 
Brecwast gyda Sïon Corn - 16eg o Ragfyr
 
Daeth Nadolig I neuadd yr ysgol, gyda’r byrddau wedi gosod fel bwrdd cinio ‘dolig gan gynnwys cracers! Cafodd pob plentyn anrheg o Sïon Corn ar ôl bwyta brecwast hyfryd o dost a sudd oren. Bore hectic ond yn swynol iawn!
 
O ganlyniad i lwyddiant y CRA yn codi arian y flwyddyn hon, mi oedden ni yn fodlon iawn i allu defnyddio’r arian i dalu i’r plant cael bore spesial fel hyn. Rydym yn gobeithio i gael y cyfle i drawsgronni digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.   
 
Diolch yn fawr i International Greetings am y cracers ac i Sïon Corn am ddod mor agos at y Nadolig. 
 
Geiriau terfynol….
 
Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i’r busnesi lleol am eich cyfraniadau - dydych chi byth yn blino ohonom ni ofyn nac yn dweud na! Rydym yn ddiolchgar iawn i chi gyd. 
 
Diolch yn fawr iawn hefyd i’r athrawon a staff yr ysgol, sydd wastad yn barod i helpu a rhoi cymorth i’r CRA mewn unrhyw ffordd posib. Gallwn ni byth ymdopi heboch chi!
 
Yn olaf’, hoffwn ddweud diolch i chi, y rhieni ar deuluoedd am eich cymorth parhad. Mi fydd hi’n amhosib i ni fod yn llwyddiannus heb eich cymorth chi. 
Top