Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Newsletters

         
Hydref 2015
Hanner Tymor yr Haf
Summer Half Term


 
 Annwyl rieni,
Anodd credu bod hanner tymor wedi dod i ben – mae’r amser yn hedfan. Hoffwn  ddiolch am eich cefnogaeth yn ystod yr hanner tymor prysur sydd wedi bod. Rydym wedi mwynhau llawer o ddigwyddiadau fel trip Blwyddyn 5 i Langrannog, Twrnamentau Rygbi cyffrous iawn ,tripiau addysgiadol i Techniquest, clybiau ac yn ddiweddar iawn ein seremoni i ddathlu’r Gemau Olympaidd. Pleser oedd gweld yr holl blant gyda’u tortsys yn pasio’r fflam ymlaen o un i’r llall. Diolch i chi am wneud y seremoni yn un mor lwyddiannus. Hoffwn hefyd ddiolch am eich cefnogaeth yn ystod y nosweithiau rhieni.
Gobeithiwn y cewch chi wyliau hapus ac ymlaciol , gan fod hanner tymor prysur arall o’n blaenau.
Anfonwn y dyddiadau i chi eto – gyda rhai dyddiadau newydd .


Dear parents,
It is hard to believe that this half term has come to an end – time really has flown by! We would like to thank you all for your support during this busy term. We have enjoyed many events and activities such as the year 5 trip to Llangrannog, Exciting Rugby tournaments, Educational trips to Techniquest, clubs and very recently – our Olympic Games Ceremony. It was a pleasure to see all the children with their torches passing the flame from one to another in true Olympic style. Thank you all for making this possible - it was a wonderful sight to see. We would also like to thank you for your support during the parents’ evenings.
We hope you all have a happy and relaxing holiday – especially as we have yet another very busy half term ahead of us.
We are sending you the dates for forthcoming events – please note that some new dates have been added.
 
11/06/12            Dychwelyd i’r Ysgol/Return to School
                        Blwyddyn 6 – Beicio – Year 6 Bike Safety
 
12/06/12            Ystrad Mynach – Tesco – Bl.5 a 6
Sesiwn chwaraeon gyda Swyddog yr Urdd – Bl.4- Urdd Sports
activities
14/06/12            Blwyddyn 5 a 6 – T Mobile , Merthyr – Bore/ Morning
                        Twrnament Criced yr Urdd – Blwyddyn 4-Cricket Tournament
Clwb Tenis yn dechrau- After school tennis club begins today
21/06/12            Mabolgampau CA2/ Years 3,4,5 and 6 Sports Day
26/06/12           Mabolgampau Ysgolion Clwstwr ysgolion Cymraeg /
Welsh Schools Sports Day
27/06/12           Mabolgampau Cyfnod Sylfaen/
Nursery/Reception,Years 1 and 2 Sports Day
28/06/12           Pontio Blwyddyn 6 – Cwm Rhymni. Cyfarfod i rieni Blwyddyn 6 yng
                        Nghwm Rhymni ar ôl ysgol- Year 6 in Cwm Rhymni day – Parents of
Year 6 meeting at Cwm Rhymni after school
29/06/12           Ymweliad gan y Nyrs – Bl.6 – School Nurse Visit
03/07/12           Chwil Chwarae Cwm Rhymni/ Cwm Rhymni Music Day (instrumentalists)
Diwrnod o Hwyl – Martyn Geraint / Day of Fun with Martyn Geraint – Years 1 and 2
05/07/12           Ffair Haf yr Ysgol/ Summer Fayre
                        Traws gwlad – Aberbargoed / Cross Country Competition
10/07/12            Gala Nofio Ysgolion Saesneg/ Local Swimming Gala
12/07/12            Tripiau’r Ysgol – Meithrin a Derbyn – Sŵ Bryste
                                                     Blwyddyn 1 – 6 – West Midland Safari Park
16/07/12            Prynhawn – Graddio Meithrin / Afternoon – Nursery Graduation Day
                        Noson Wobrwyo/ Presentation Evening
17/07/12            “Doniau Gilfach”/ Gilfach’s got Talent
18/07/12            Gwasanaeth ffarwelio Blwyddyn 6 – Bore/ Farewell Assembly – Year
6 ( 10.30 a.m)
19/07/12            Diwedd Tymor / End of Term
 

 

 


Cynllun Datblygu'r Ysgol
 
 
 
 
Cynllun Datblygu Ysgol
Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod
School Development Plan
2011 – 2012
1
Codi safonau Ysgrifennu ar draws y cyfnodau allweddol
Raising Writing Standards across the Key Stages   
2
Codi safonau Darllen ar draws yr ysgol.
Raising Reading Standards across the Key Stages  
3
Darparu a defnyddio gwybodaeth Asesu Cyfnod Sylfaen
Using the Foundation Phase Assessment    
4
Targedu a Thracio
Targetting and Tracking
5
Gweithio gyda’r Gymuned     
Working with the Community
6
Lles – Hunan Werth y Disgyblion
Well being – Self worth of Pupils
 
Target
2012 - 2013
1
Post Inspection targets
2
Developing Investigative Science and Mathematics at Key Stage 2
3
 
Re-visit Standards at Foundation Phase and Key Stage 2


Cwis Llyfrau/Book Quiz
Dydd Mercher, yr 21ain o Ebrill 2010
Roedd cyffro mawr yn ein Gwasanaeth Ysgol ar fore Gwener pan ffoniodd Mrs.Neal a chyhoeddi ar yr uwchseinydd bod ein Criw Cwis Llyfrau wedi mynd trwyddo i'r rownd nesaf yn Aberystwyth!
Roedd yn anodd ei chlywed dros yr holl weiddi!
HWRE !


There was much excitement in our School Assembly on Friday when Mrs.Neal phoned and announced on the Speakerphone that our wonderful Book Quiz crew had gone through to the next round in Aberystwyth!
It was difficult to hear her over the screams of excitement and celebration!

Llongyfarchiadau i bawb yn y cwis am ennill y rownd gyntaf.
Llwyddodd Meagan , Lewys ,Bethan , Bethany  a  Clio  ddangos y beirniaid eu gwybodaeth ardderchog o'r stori "Gwystl" a chefndir yr awdur. Roeddech chi yn wych!
Diolch i Mrs.Cotter am eich helpu,ac i Miss Owain am ei chefnogaeth.

Congratulations to all who won the first round of the Book Quiz.
Meagan , Lewys, Bethan Jay, Bethany and Clio wowed the judge with their excellent knowledge of the book "Gwystl" and the author. You were all fantastic!
A big thank you to Mrs.Cotter who 'coached' the team , and to Miss Owain for all of her support.


------------------------------------------------------------------------------------------------

  


          
Mis Ionawr / January
 
Mae Mis Ionawr wedi bod yn un prysur iawn – gyda llawer o eira yn cwympo am y pythefnos cyntaf.
Fel y gwelwch yn y lluniau , gweithiodd y staff , rhieni a ffrindiau lleol yr ysgol yn galed iawn i greu llwybr fel ein bod ni’n cyrraedd yr ysgol yn ddiogel.
Mae’n edrych fel eu bod nhw’n mwynhau!
 
January has been a very busy month – with a lot of snow falling in the first fortnight.
As you can see in the pictures below, local staff, parents and friends of the school worked extremely hard to create a pathway so that we could all reach the school buildings safely.
It looks as though they enjoyed themselves!
 
 
Diolch o galon i chi am glirio ffordd i’r ysgol yn ystod yr eira.
 
A BIG thank you to all those who helped clear a pathway to the school during the snow.

 
               
 
  
 
 
 
 
 
Top