Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Letters

13/2/15
 Annwyl rieni,
Dear parents,
Hoffen ni ddymuno Hanner Tymor ymlaciol a hapus i chi. Rydym ni wedi cael hanner tymor prysur , ac edrychwn ymlaen at mwy o ddigwyddiadau gan gynnwys yr holl gystadleuthau Eisteddfod wedi’r gwyliau.

We would like to wish you all a relaxing and happy Half Term. We have had a busy half term , and we look forward to the many activities arranged for after the half term , including the many Urdd competitions.We look forward to seeing you all after the holidays.

Bydd yr Ysgol yn agor ar Ddydd Llun yr 23ain o Chwefror.
The School will re-open on Monday the  23rd of February.

Dyma rai dyddiadau pwysig er eich gwybodaeth chi.
Here are some important dates for your information….
 25/02/15    Cystadleuaeth pêl droed a phêl rwyd yn Ysgol Uwchradd Rhymni /
Football and Netball competition at Rhymney Comprehensive School
 26/02/15    Cystadleuaeth Pêl droed Bechgyn – Urdd / Boys Football competition.
 27/02/15    Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd / Art and Craft Urdd Competition
 02/03/15    Dathliadau Dydd Gwyl Dewi / St.David’s Day Celebrations.
Gwisgwch Wisg Gymreig / Please wear Welsh costume
 07/03/15    Eisteddfod Cylch yr Urdd – Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
 13/03/15    Cystadleuaeth Cwis Llyfrau / Book Quiz
Edrychwch ar ein gwefan am y dyddiadau diweddaraf /Please check school website for update of dates
       www.yggf.co.uk

Hoffwn ddiolch i Miss Lewis , Mr.James a Miss Goode am fynd a’n disgyblion i Langrannog yr wythnos hon. Rydym yn gwerthfawrogi eich amser i sicrhau bod y plant yn cael y profiadau bendigedig yma.
We would like to thank Miss Lewis , Mr.James and Miss Goode for taking our children to Llangrannog for the week. We appreciate you giving your time to ensure that the children enjoy these wonderful experiences.

Hoffen ni i gyd fel Ysgol ddiolch i Mr.James a Miss Turner am eu gwaith caled tra bod Mrs.Darch a Mrs.Finn i ffwrdd ar gyfnod mamolaeth.
Finally , may we thank Mr.James and Miss Turner for their hard work whilst Mrs.Darch and Mrs.Finn were away on maternity leave. We wish you all the best.
Mr.James will still be at our school on Mondays and Fridays.
Diolch yn fawr

Llythyr Diwedd Tymor y Gwanwyn
End of Spring Term Letter 2013

 
Annwyl rieni / gwarchodwyr,
Dear parents/guardian
 
Hoffwn eich diolch am eich cefnogaeth drwy gydol y tymor mae wedi bod yn dymor prysur a llwyddiannus iawn . Mae’n braf cael gweld y plant yn datblygu ac yn llwyddo mewn cymaint o bethau. Llongyfarchiadau mawr i bawb.
 
We would like to thank you all for your support during this term. We have had a very busy and successful few months. It has been a pleasure to see the children develop and succeed in so many different events/activities. Congratulations to each and every pupil.
 
Hoffwn ddymuno gwyliau ymlaciol i chi gyd , ac edrychwn ymlaen at gyfnod prysur a llwyddiannus eto yn Nhymor yr Haf.
 
We would like to wish you all a relaxing holiday, and we look forward to a busy and successful Summer term.
 
Pasg Hapus / Happy Easter
 
Dyddiadau Tymor yr Haf
08/04/13                               Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd – Dim Ysgol i blant
                                                 Teacher Training day – No school for pupils
09/04/13                               Dechrau Tymor yr Haf i’r disgyblion
                                                
Summer Term begins for pupils
10/04/13                               Hyfforddiant rygbi i ddisgyblion Bl 5 a 6 – 1.30 yh
                                                 Rugby taster session for Years 5 a 6 – 1.30pm
11/04/13                              Twrnament Urdd - Pêl Droed Merched 7 bob ochr – 
                                                 Stadiwm   Cwmbran
                                                 Urdd tournament – Football – Cwmbran stadium
                                                 Ymweliad Bl 3 i Stadiwm pêl droed Caerdydd
                                                 Year 3 visit to Cardiff City Football Stadium
17/04/13                               Cystadleuaeth cwis Llyfrau Blwyddyn 3 a 4
                                                 Book Quiz Competition – Years 3 and 4
18/04/13                               Ymweliad Bl 4 i Stadiwm pêl droed Caerdydd
                                                  Year 4 visit to Cardiff City Football Stadium                             
19/04/13                               Twrnament pêl droed / Pêl rhwyd - Risca
                                                  Football/Netball tournament - Risca
24/04/13                               Ymweliad y deintydd – Bl 2 a 3
                                                  Dental Van Visit – Years 2 and 3
02/05/13                               Sioe i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen – Fferm Ffal Di Ral
                                                  Show for Foundation Phase pupils
11/05/13                               Cystadleuaeth Pêl droed yr Urdd - Aberystwyth
                                                  Urdd Football Tournament in Aberystwyth
 
27/05/13                               HANNER TYMOR
                                                    HALF TERM

 
Gwersi Addysg Gorfforol / Physical Education lessons
Medi 2011 / September 2011 -Dosbarth Mrs.Mazurczak - Dydd Mawrth / Tuesday
Dosbarth Mrs.Chard - Dydd Iau / Thursday
Dosbarth Mrs.Griffiths - Dydd Llun / Monday
Dosbarth Miss Owain - Dydd Gwener / Friday
Dosbarth Miss Edwards - Dydd Mercher / Wednesday
Dosbarth Mrs.Cotter - Dydd Mawrth / Tuesday
Dosbarth Miss Lewis - Dydd Iau / Thursday

Dylai eich plentyn ddod a crys T gwyn a siorts tywyll i'r ysgol ar y dyddiau hyn.
Your child should bring a white t-shirt and dark plain shorts to school on these days.

Yn ychwanegol i'r sesiynau yma - mi fydd y plant yng Nghyfnod Allweddol 2 yn cymryd rhan mewn gweithgaredd chwaraeon pob wythnos.
In addition to the above sessions , the Junior Children will also take part in a sporting activity on the following days....

Dosbarth Miss Edwards - Dydd Mawrth / Tuesday
Dosbarth Mrs.Cotter - Dydd Mercher / Wednesday
Dosbarth Miss Lewis - Dydd Llun / Monday

Keep up to date with all the letters we send home with the children.
Top