Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Gwasanaeth Cofio yn y Gymuned / Remembrance Service in our Community


Dydd Gwener , y 10fed o Dachwedd 2017
Diolch i Thomas , Rhys , Aron , William ac Imogen am ysgrifennu a perfformio "Cerddi Cofio" ar gyfer ein Gwasanaeth yng Ngilfach.
Diolch i PC Jones am gyfrannu i'n gwasanaeth yn yr Ysgol.
Thank you to our children who wrote and performed their Remembrance Poems in Gilfach.
Thank You to PC Jones for attending our Remembrance Assembly.

Dydd Iau , y nawfed o Dachwedd , 2017

Llongyfarchiadau i'n tim Rygbi a Pel Rwyd yng Nghystadelaeth yr Urdd heddiw. Chwaraeoch chi'n arbennig o dda - Da iawn chi.
Congratulations to our School Rugby and Netball teams in the Urdd tournament today. You played extremely well - Da iawn chi.

Dydd Mawrth , y seithfed o Dachwedd , 2017

Da iawn Eryn a Caitlin am gynrychioli ein hysgol yn y Fforwm Iau yn Llancaeach Fawr heddiw. Rydych wedi cyfrannu'n arbennig o dda i gynllun Llais Plant y Sir - Llongyfarchiadau.
Congratulations to Caitlin and Eryn for representing the school so well in the School Council Junior Forum meeting in Llancaeach today. You contributed extremely well to the County's Children's Voice scheme - Excellent.

Dydd Gwener , y seithfed at hugain o Hydref , 2017

​Diolch yn fawr i Flwyddyn 6 am wasanaeth arbennig heddiw. Dysgodd yr Ysgol a'ch rhieni  llawer o ffeithiau am arbed , ail ddefnyddio ac ail gylchu - Da iawn chi.

​Thank you Year 6 for your wonderful assembly today. The school and your parents learnt many facts about re-using , re-cycling and reducing litter - Well done!

Dydd Iau , y chweched at hugain oHydref , 2017

Diolch yn fawr i bawb am eich gwasanaethau Diolchgarwch arbennig yr wythnos hon.
Thank You everyone for your lovely thanksgiving assemblies this week.

Diolch i chi blant am eich rhodd o fwyd at gyfer y banc bwyd yn ein cymuned.
Thank you children for your kind food donations which are on their way to our Community Food Bank.

Dydd Mercher , y pumed at hugain o Hydref , 2017

Waw - Sioe llawn drama a cherddoriaeth heddiw - Diolch yn fawr. Dysgom llawer am sut i gadw'n iach a ffeithiau gwyddonol am fwyd  - gwych!
Wow - a show full of drama and music today - Thank you very much - Food Standards Agency.
We learnt many scientific facts and learnt how to stay healthy - fantastic!


Dydd Gwener , y trydydd at ddeg o Hydref 2017

Wind in the Willows

Sioe arbennig yn ein hysgol heddiw! Pawb wedi mwynhau gwylio a chymryd rhan drwy ganu ac actio.
Fantastic Show today! Everyone enjoyed watching and participating through singing and acting - wonderful day!

Dydd Iau , y deuddegfed o Hydref 2017

Mae'r plant wedi mwynhau edrych at lyfrau Cymraeg newydd heddiw. dan arweiniad ein Cyngor Ysgol Maen't wedi dewis llawer o lyfrau newydd at gyfer ein hysgol. Diolch am eich cymorth blant.

The children have enjoyed looking at new Welsh Books today , under the leadership of our schoolcouncil.
They have chosen many new books for our school!
Thank you all for your help!

Dydd Mercher , yr unfed at ddeg o Hydref , 2017

Traws Gwlad
Llongyfarchiadau i bawb am gystadlu'n frwd yn y glaw heddiw - Llawer o Hwyl!
Congratulations to all who competed enthusiastically today in the rain. It was a lot of fun!


Dydd Sul , y cyntaf o Hydref , 2017

Diolch yn fawr i bawb a aeth i Langrannog dros y penwythnos am gydweithio'n dda.
Mae'n amlwg y cawsoch llawer o hwyl!
 
Edrychwch ar ein Cywion !!! Mae 8 gennym ni
Look at our chicks - we have 8 that have hatched this weekMae ein lindys nawr yn hedfan yn fry fel pili pala
Our caterpillars are now flying high as butterflies

 


Diolch am y lluniau hyfryd Miss Evans!!! Thank you for the wonderful Pictures Miss Evans !!

Mae Miss Evans a Miss Price gyda plant blwyddyn 5 yn joio yn fawr

Miss Evans and Miss Price and all the children from year 5 are having a wonderful time as you can see!!!


Llongyfarchiadau i Ddosbarth Miss Lewis am eu gwasanaeth bendigedig. Braf oedd gweld eich perfformiad o'r stori. Roeddech wedi ei adrodd yn effeithiol iawn gan ddefnyddio symudiadau. Safon Uchel!
Diolch i'r rhieni am ddod i'ch cefnogi a braf oedd gweld y plant a'u teuluoedd yn ymlacio wedi'r gwasanaeth gyda paned a gemau.

Congratulations to Miss Lewis' class for a wonderful assembly. It was fantastic to see you perform the story . You recited effectively and the movements worked well to portray the story. High standard indeed.
Thank you to the parents for coming along and supporting their children. It was lovely to see the children and families relax with a "cuppa" and games after the performance.


Llongyfarchiadau i Ddosbarth Miss Williams am eu presenoldeb uchel yr wythnos 25/09/15 - 01/10/15
Congratulations  to Miss Williams' Class for their high attendance in the week 25/09/15 - 01/10/15Dewch i'n cyfarfod i drafod digwyddiadau'r dyfodol.
Come and meet us to discuss future events
4.00 yh                                 
Llongyfarchiadau mawr i'n tim Rygbi a'n tim pel droed sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y twrnamentau lleol.
Bendigedig!
A huge congratulations to our Rugby and Football team who have been extremely successful in the recent local tournaments.
Fantastic!

Llongyfarchiadau
Congratulations


Mae'r plant wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf.

The children have been extremely successful in many competitions during the past few weeks.

Mae ein tim pel rhwyd a phel droed wedi gwneud yn arbennig o dda yn y gystadleuaeth Clwstwr , gyda'r ddau dim wedi mynd trwy i'r rownd nesaf.
Daeth ein tim pel droed yn drydydd yng nghystadleuaeth yr Urdd - bendigedig!

Our netball and football team have played extremely well in the cluster competiotion , and both teams are through to the next round.
Our boys' football team played brilliantly to come third in the Urdd competition.
Fantastic!


Yn yr Eisteddfod , roedd ein plant yn llwyddiannus iawn. Pob lwc i'r cor a Kacey yn y rownd nesaf.

In the Eisteddfod , our children performed extremely well , and were placed in many competitions. Good luck to the choir and Kacey in the next round.

Pob lwc hefyd i'r tim dawnsio disgo a'r unigolion yn yr Eisteddfod ar Ddydd Iau.

Good luck also to our dancing group and individual dancers on Thursday.

Yn olaf - llongyfarchiadau i'n criw cwis llyfrau a ddaeth yn drydydd heddiw .
Rydym yn falch iawn ohonoch chi i gyd.

Finally , congratulations to our book quiz group in year 4 , who came third in the competition.

We are proud of all of you.


Eisteddfod yr Ysgol / School Eisteddfod

Fe fydd y plant i gyd yn mwynhau diwrnod o gystadlu yn ein hysgol -
Llefaru
Canu
Dawnsio

All the children will be enjoying a day of competing in our school -
Reciting
Singing
Dancing

Remember to join as a member of the Urdd as soon as possible - It's still £6.00 at the moment!

Mae'r Urdd yn dod i Gaerffili..
Eisteddfod yr Urdd 2015 - Llancaeach fawr.

If we borrow every single book from a library is it still a library?

?
Discuss


Lluniau o'ch plant yn eu gwisgoedd cymreig ar dudalen "Plant" - oriel
Photographs of your children in their welsh costumes on the "Children" - "Gallery" page.Pasg Hapus
Ewch at dudalen rhieni / llythyron am y dyddiadau diweddaraf
Visit Parents page / letters for the latest dates5/03/13

Rydym ni yn cefnogi Diwrnod Trwynau Coch ar Ddydd Gwener , y 15fed o Fawrth. Ein themau eleni yw " Gwisgwch rhywbeth  gwirion"
Cyfraniad £1.00

We are supporting Red Nose Day on Friday the 15th of march.
Our theme is " Wear Something Wacky"
Donation £1.00


01/03/13

Cofiwch  wisgo'r wisg Gymreig heddiw - neu'r lliw coch er mwyn dathlu Dydd Gwyl Dewi Sant.
Edrychwn ymlaen at ddiwrnod llawn cyffro.

Remember to wear your Welsh costume today - or the colour red  for the St.David's day celebrations.
We look forward to a day full of enjoyment and excitement.

24/01/13
Mae'r ysgol ar agor heddiw / School is open today.
Thank you to Mr.Barnard for clearing a pathway from the school gates to the main entrance.
Please be aware that all surrounding streets are still covered with snow , and driving conditions may be hazardous there. Only attend school if you feel it is safe to do so.
Stay on the cleared path.
Please contact the school if your children are unable to attend.
There will be NO AFTER SCHOOL clubs today.
Thank you all for your understanding and patience.
Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth.23/01/13
Mae'r Ysgol ar gau heddiw oherwydd yr eira.School is closed today - Wednesday , due to snowfall during the night and this morning.
The class assembly for parents will not go ahead on Friday . This assembly , along with last week's will be re-arranged at a later date.
Edrychwch ar wefan yr ysgol i sicrhau bod yr ysgol ar agor ar Ddydd Mawrth 22/01/13.
Please check the school website to ensure that school is open to pupils on Tuesday.
Diolch


Mae'r ysgol ar gau heddiw oherwydd yr eira. The school is closed today due to snow . There is a HMS day on Monday therefore school will be closed to children until Tuesday - weather permitting.

Mae'r Ysgol ar agor heddiw - Dydd Iau 17/01/13. Edrychwch ar ein gwefan ysgol neu gwefan y Sir am y diweddaraf yn y tywydd.

School is open today - Thursday - 17/01/13. Keep looking for updates on the weather and school situation on our website or on the Caerphilly County Borough Council website.  Diolch.

Mae'r ffotograffydd yn ymweld a'n hysgol ar fore Mawrth , y 23ain o Hydref i dynnu lluniau unigol o'ch plentyn / plant. Os hoffech chi gael llun wedi ei dynnu gyda brawd / chwaer sydd ddim yn ein hysgol , dewch i'r ysgol erbyn 8.30 yb.

The photographer will be visiting our school on Tuesday the 23rd of October. If you wish to have a photograph taken with a younger brother or sister who does not yet attend school , please arrive at school for 8.30 am.
DiolchDyddiadau newydd yn ein llythyr - New dates in our Newsletter section.

Bydd holl Ysgolion Cymraeg ar gau i blant ar Ddydd Gwener y deunawfed o Fai2011Penblwydd Hapus Mr.Urdd

90 oed.

Dathlom ni drwy wisgo lliwiau'r Urdd
Coch,Gwyn a Gwyrdd!

Happy Birthdau Mr.Urdd
You look fantastic!

We celebrated by wearing the Urdd colours
Red, Green and White!
GWERSI ADDYSG GORFFOROL
PHYSICAL EDUCATION SESSIONS
Ewch i dudalen "Rhieni" a chliciwch ar "Llythyron"
Go to the "Parent's" Page and click on "Letters"


Ardderchog!
Tim Dawnsio Gwerin Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod 2011
 

 

 
                     
           
 Y Briodas Fawr
Mai 2011
      
  

 
                   

Diolch i Sophie am greu y poster ardderchog yma.
2010

Dydd Iau , yr wythfed o Orffennaf,2010
Gala Nofio
Wedi i mi ddychwelyd i'r ysgol ar ol cyfarfod hir,dyna bleser oedd i mi weld y gwpan hon ar fy mwrdd! Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cynrychioli'r ysgol yr wythnos hon yn y gala nofio.Arriving at school after a long day of meetings - imagine my joy at seeing this cup on my table!
Congratulations to all the children who represented the school this week in the swimming galas - you were brilliant !Mabolgampau Y Cyfnod Sylfaen,2010!!
Llongyfarchiadau i bawb!
       
  Picnic Tedi Parc Ynys Angharad!
 
 

 

  
                                   
                       Llongyfarchiadau i dim Rygbi'r Ysgol
 
                      

 

 
  Arddangosfa o Waith Celf yPlant
Our Display of the children's Art Work
                     

 

 


Cwis Llyfrau/Book Quiz

Llongyfarchiadau
i bawb yn y cwis am ennill y rownd gyntaf.
Llwyddodd Meagan , Lewys ,Bethan, Bethany  a  Clio  ddangos y beirniaid eu gwybodaeth ardderchog o'r stori "Gwystl" a chefndir yr awdur. Roeddech chi yn wych!
Diolch i Mrs.Cotter am eich helpu,ac i Miss Owain am ei chefnogaeth.


Congratulations to all who won the first round of the Book Quiz.
Meagan , Lewys, Bethan Jay, Bethany and Clio wowed the judge with their excellent knowledge of the book "Gwystl" and the author. You were all fantastic!
A big thank you to Mrs.Cotter who 'coached' the team , and to Miss Owain for all of her support.

Tripiau / Trips
Mae tripiau wedi eu trefnu ar gyfer llawer o ddosbarthiadau yr hanner  tymor yma.
Edrychwch ar Galendr yr Ysgol  i weld pryd mae trip wedi ei drefnu ar gyfer eich plant.
Trips have been organised for many of the classes this half term.
Look at the School Calendar to see when a trip has been organised for your child/children.
02 February 2010
Gwefan Newydd ein hysgol /New School Website Launched!
Croeso i'n gwefan newydd! Rydym ni wedi creu'r wefan hon er mwyn i chi dderbyn y gwybodaeth diweddaraf am ein hysgol yn syth , ac i arddangos gwaith bendigedig y plant a'r ysgol gyfan.
Gwnewch yn siwr eich bod chi'n cadw llygaid ar ddatblygiadau'r ysgol!
Welcome to our brand new school website! We have created the website to keep parents up to date with school news and notices, and to showcase some of the great things our pupils are achieveing. The website is extremely easy to edit by all staff at the school, so check back soon for new updates!
Top