Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Cyngor Ysgol - School Council

Cyngor yr Ysgol 
School Council

Dyma ni – Here we are.

Pwy ydym ni?

Mae aelodau’r Cyngor yn cael eu hethol yn flynyddol gan ddisgyblion eu dosbarthiadau. O Flwyddyn 1 i Flwyddyn 6, mae gennym ddau gynrychiolydd ym mhob dosbarth.

Beth ydyn ni’n gwneud?

Gyda help Mrs James a Miss Thompson rydym ni’n trio gwneud ein hysgol hyd yn oed yn well trwy drafod materion sy’n bwysig i chi. Rydym yn cwrdd o leiaf unwaith bob hanner tymor. Ar ôl pob cyfarfod rydym yn adrodd yn ôl i’n dosbarthiadau ac yn gwrando ar eich syniadau er mwyn eu trafod yn y cyfarfod nesaf. Cofiwch ddod atom-Rydym am glywed eich barn!

 

Who are we?

School Council members are elected every year by the pupils in their classes. From Year 1 upwards, we have two representatives from each class.

What do we do?

With the help of Mrs James and Miss Thompson we try to make our school even better by discussing matters that are important to you. We meet at least once every half term. Following every meeting, we report back to our classes and listen to your thoughts so that they can be discussed in the next meeting.

Come and find us - let us know your views!

  •  

Cyngor yr Ysgol 2021-2022/ School Council 2021-2022

Cyngor yr Ysgol 2021-2022


Top