Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Hydref y 20fed 2010; PTA Meeting - October 20th 2010

Diolch yn fawr iawn i'r rhieni a'r athrawon wnaeth dod i'r gyfarfod yn yr Ysgol ar Hydref y 20fed.

Thanks a lot to the parents and teachers who joined us in the school on October 20th.

Mae cofnodion y cyfarfod wedi eu hatodi.  Diolch i Valda Muxworthy am goladu'r cofnodion!

Minutes of the meeting are attached.  Thanks to Valda Muxworthy for putting them together!

Top