Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Cofnodion Ffrindiau'r Ysgol - Medi 2015

Cofnodion Cyfarfod cyntaf y Flwyddyn 2015 – 2016
FFrindiau’r Ysgol / Friends of the School
Minutes of the first meeting of the year.
 
Yn bresennol / Present
 
Mrs.Andrea Jones
Mrs.Caroline Jones
Mr.Alun Lewis
Mrs.Angelina Gabb
Mrs.Claire Jarrett
Mrs.Kelly France
Mrs.Enid Mayne
Miss  Pugh
Mrs. Mazurczak
Miss Evans.
 
1.       Croeso / Welcome.
Diolchodd Miss Evans yr holl rieni a staff a ddaeth i’r cyfarfod cychwynol heddiw. Mae blwyddyn cyffrous o’n blaenau , a mae’r ysgol yn falch iawn i weld bod cymaint o rieni wedi dod i’r cyfarfod cyntaf  ac eu bod yn awyddus i fod yn rhan o’r digwyddiadau a bywyd yr ysgol. Pwrpas y grwp yw i sicrhau bod ein disgyblion yn cael pob cyfle i dderbyn profiadau eang. Mae’r grwp yn rhan allweddol o’r cynllun I  sicrhau hynny. Mae croeso mawr i bob syniad.
 Miss Evans thanked all the parents and staff who had turned up for this first meeting. A new and exciting year is ahead of us, and we as a school are thrilled to have so many parents wishing to be involved this year. The purpose of the committee is to ensure that the children have all opportunities available to them and that the committee play a vital role in providing these experiences. All ideas are welcome.
 
2.Etholiadau / Elections
 
Cadeirydd / Chairperson – Mrs. Caroline Jones
Is Gadeirydd / Vice Chairperson – Mrs. Andrea Jones
 
Ysgrifennydd / Secretary – Mr.Alun Lewis
Is Ysgrifennydd / Vice Secretary – Mrs.Kelly France
 
Trysorydd / Treasurer – Mrs.Enid Mayne
Is Drysorydd / Vice Treasurer – Mrs.Claire Jarrett.
3.       Digwyddiadau / Events.
 
Dosbarthwyd rhestr o ddyddiadau i bob aelod.
Cadarnhawyd dyddiad Ffair Nadolig – 03/12/15
Awgrwymodd Mrs.Angelina Gabb bod Blwyddyn 3,4 a 5 yn cael Te parti yn y Lennox fel eu dathliad Nadolig. Cytunwyd y Panel bod hyn yn syniad da , a gall hyn ddigwydd yn lle y disgo yn yr ysgol. Mae Mrs.Mazurczak am drafod y dyddiad a chostau gyda’r Lennox.
 
Roedd pryder dros dyddiad y Ffotograffiau yn yr ysgol , ond mae Tempest wedi dweud y byddai y lluniau ar gael ar y diwrnod hwnnw a gall archebu ddigwydd yn syth – 16/11/15
 
10/11/15 – Chocoholics. Rhoddwyd y dyddiad , a gofynnodd Miss Evans am gymorth ar y diwrnod gan Ffrindiau’r Ysgol os yw’n bosib.
 
A list of events was distributed to all members.
Christmas Fayre was confirmed for the 3rd of December.
Mrs .Angelina Rae suggested that Years 3, 4 and 5 went to a tea party in the Lennox as their Christmas outing. The committee thought that this was a good idea and that it could replace the disco. Mrs.Mazurczak will liaise with the Lennox for availablility / date / cost.
 
Concerns were raised about the date for the photographic session , but Tempest have stated that parents can see picture online on the same day , and orders therefore can be placed on or after 16/11/15.
 
10/11/15   Chocoholics – The date was given out and the Friends of the Family were asked to help if possible on the day.
 
4.Syniadau / Suggestions.
*Te Parti Hetiau Gwyllt
 Mad Hatter’s Tea Party at Easter.
 
*Dathliadau Roald Dahl – Gwahoddiad yn mynd i ddodiI’r ysgol i ymuno mewn Cymanfa Ganu mis Medi nesaf.
Roald Dahl Celebrations – Schools are to be invited to a “Cymanfa Ganu “ next September.
 
*Diwrnod Roald Dahl – Gwisgo I fyny fel eu hoff gymeriad.
Roald Dahl day – Dress up as your favourite character.
 
*Noson siopa I oedolion. Mae Mrs. Kelly France yn mynd i ddarganfod  os oes diddordeb llogi lle ar gyfer stondin ar ein noson Siopa.
Adults Shopping Evening. Mrs. Kelly France is to enquire if people would like to hire a space for a stall.
Awgrymiadau pris llogi / Price suggestions .
£5.00 / £10.00
Pob stondin i gyfrannu rhywbeth i’r raffl. 
Mae Mr.Alun Lewis yn mynd I ymholi os oes Neuadd ar gael yn y Capel , ac os yw’r dyddiad yn gyfleus.(18/11/15)
All stall holders to donate a prize for the raffle.
Mr.Alun Lewis to enquire at the Capel for availability of Hall and date of Evening. (18/11/15)
 
 
*Noson ffilm i’r plant.
Hoffai  Ffrindiau’r Ysgol ychwanegu bwyd I’r noson yn ogystal a popcorn a diod.
Cynigodd Mrs.Kelly France I helpu gyad paratoi’r bwyd – diolch yn fawr.
Dyddiad Noson Ffilm – 16/10/15
Film night for the children.
Add hot dogs to the evening of film , popcorn and drink.
Mrs.Kelly France offered to help with the preparation of hot dogs – thank you.
Date of Film Night – 16/10/15
 
*Tudalen Facebook
Facebook page.
Mae Mr.Alun Williamsyn mynd I baratoi draft o dudalen  a fydd yn cael ei ddangos yn y cyafrfod nesaf. Bydd y dudalen hyn yn gyfle gwych I hysbysu digwyddiadau Ffrindiau’r Ysgol. Diolch.
Mr.Alun Lewis ig going to prepare a template for our new facebook page, which will be shown at the next “Friends of the School” meeting. This will be an excellent opportunity to advertise upcoming events. Thank you.
 
*Gwefan yr Ysgol
School website
Mae gwefan yr ysgol yn un hyfryd ond mae angen diweddaru’r gwybodaeth.
A lovely website but it  needs to be updated .
 
Dyddiad y Cyfarfod nesaf / Date of next meeting
 
01/10/15       3.30 yh
 
Top